Nabi Isa Bin Maryam, memang wafat di kayu salib…!!!

14 01 2009

Shalom,

Dibawah ini adalah tulisan Ev. Muhammad Husaen Andryhah, seorang mantan tentara (Mayor), yang melayani Tuhan di Jawa Tengah [Tambak – Banyumas]. Beliau berumur 77 tahun asal Kertapati (Palembang) dan telah menginjil ke seluruh Indonesia. Kalau ke Jakarta pasti nginap di rumah saya.

Saat di Mekah pada kali yang ke 3 naik haji beliau dibuka mata rohaninya tentang Alquran dan kemudian beliau bertobat dan berhenti menjadi tentara, kemudian studi Alkitab dan menginjil ke Jawa Tengah dan menetap di sana sampai sekarang. Terakhir beliau ke Papua ke daerah Wamena dan sekitarnya pada bulan Oktober – Nopember 2008.

Silahkan membaca tulisan beliau. Tuhan Yesus Memberkati.

Ev. David Lusikooy.

NB: Jika ingin menghubungi beliau, silahkan kontak 08129210176 atau 0287-472523.

———— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —–

Isa Almasih dan KedudukanNya menurut

Al Qu’ran dan Hadist

Assalamu’alaikum w.w.

Sdr. Yth. Kami persilahkan dengan penuh kesadaran dan penuh kesabaran dan direnungkan dengan baik-baik secara akal maupun secara rohani (Roh) dan untuk untuk itu sdr dipersilahkan untuk membaca ayat-ayat sucl dibawah ini :

Masalah Firman/Kalimah

Iz qolatil malaaikatu yaa Maryam Innawlooha yubasy syiruki bikalimatu minhus muhul masihu Isaabnu Maryam wajinaa fiddun-yaa wal aakhirotil minal muqorobiin.

“Ingatlah tatkala malaikat berkata: Ya Maryam sesungguhnya Allah mengabarkan (memberikan kabar gembira kepadamu), bahwa engkau akan mendapat satu Kalimah dari pada-Nya, nama Almasih Isa bin Maryam yang mulia di dunia dan di akhirat dan seorang dari mereka dihampiri. (3 Ali Imran 45).

Juga dalam 4 An Nisa 171 baglan ke 5 sangat menguatkan mengenal Firman/Kalimah.

Mengapa Isa Almasih di1ahirkan

Rob-banaa In-naka jamiiun naasi li-yaulmil-laa robi fiihi in-nal inallaha laa yukhulpul miihad.

Hai Tuhan kami: Sesungguhnya Engkaulah Pengumpul manusia di hari kiamat yang tidak syak (ragu lagi adanya), sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. (3 Ali Imran 9, 49, 50, 60, dan 43 Az Zukhuf 63).

Isa dan Rohul Kudus

Wa laqod aatainaa musa kitabaa wa qof-faina min ba’dihii birusuli waatainaa Isabna Maryam bayinaati wa ayyadnaahu biruuhil qudusi afakulamaa yaa akum rosuulu bimaa laa tahwaa an fusukumus ta’ bartum fafariiqo kajabtum wafariqo ta’ tuhun.

Dan sesungguhnya Kami berikan Kitab kepada Musa dan Kami utus sesudahnya beberapa utusan (rasul-rasul) , dan Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan dan Kami kuatkan dengan Roh Suci, tetapi setiap datang kepadamu seorang utusan Tuhan membawa pelajaran, tidak disukai oleh kemauanmu sendiri dan kamu membesarkan diri (menyombongkan diri), sabagian kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. (2 Al Baqarah 87)

Kematian dan Penyaliban Isa Almasih

Wa qolihim In-naa qatalna masiiha Isabna Maryama rasuulullaahi wanaa qatal-luuhu wamaa shalabulhuu wa laakin syubbiha lahum wa-in-nalladzinakha talafu fiihi lafu syak minhu malahum min ilmi illa tiba’a zani wa maa qotaluhu yaqin.

Dan perkataan mereka: Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Isa anak Maryam utusan Allah (Rasul Allah). Sebenarnya mereka tidak membunuh Isa dan menyalibnya (memakukannya di kayu palang), tetapi hanyalah penglihatan mereka saja. Orang-orang yang berselisih faham ltu maslh dalam ragu-ragu, sebab mereka tidak mempunyai pengetahuan yang pasti tentang perkara itu, hanyalah menurut persangkaan dan tidak yakin. (4 An Nisa 157, 3 Ali Imran 112, dan 2 Al Baqarah 91)

Kebangkitan Isa Almasih

Waa inamun ahlil kitaabi ilaa layuminanna bihu qoblal mautihil wa yauma qiyaamati yakuunu alaihum syahiidaa.

Dan diantara orang-orang keturunan Kitab ada yang percaya kepada Isa sebelum matinya. Pada hari Kiamat Isa menjadi saksi bagi mereka. Menurut tafsir Al Furqan ayat 410 halaman 3, menunjukkan bahwa Isa akan datang (turun) dan di-imani semua ahli Kitab maksudnya semua orang berpegang teguh pada Kitab Torat dan Injil]. (4 An Nisa 159). Dikuatkan lagi oleh 43 Az zukhruf 61.

Menurut tafsir Al Furqan ayat 110 halaman 3, menunjukkan bahwa Isa akan datang dan kedatangannya Isa itu juga merupakan pertanda akhir zaman. Dikuatkan lagi oleh Hadist Nabi Muhammad: Bersabda Nabi Muhammad (Rassullah): “Demi Allah jiwaku ditangan-Nya sungguh Hakim akan turun padamu (kepada umat ini), Ibnu Maryam (Isa) menjadi Hakim yang paling adil”.

43 Az Zukhruf 62 menekankan kepada kita: Janganlah sampai kamu dipalingkan syaitan dari pada beriman kepada kedatangan Isa Almasih dan untuk hari kiamat itu, hendaklah kamu berjaga diri, karena syaitan itu musuh kamu yang terang (nyata).

Svariat/Hukum

Nazzala alaikal kitaaba bil haqqi mushaddiqallimaa baina yadaihi wa anzalat taurata wal Injili. Ia turunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, padahal menye-tujui (isi Kitab-Kitab) yang ada dihadapannya, dan Ia turunkan Taurat dan lnji1. (3 Ali Imran 3) dan 5 Al Madiah 47, 48 dan 2 Al Baqarah 87.

A1kitab setelah tidak ada Isa A1masih

Fakhtalafallahzaabu min binihim fawailullil laziina zhaalamu min adzaabi yaumin aliim. Lalu berselisih golongan-golongan itu diantara mereka. Maka kecelakaan dan adzab hari pedih (siksa), bagi mereka yang zhalim (jahat). 43 Az Zukhruf 65.

Umat yang dijamin Allah

Innalladziina aamanuu walliziina haaduu washaabiuuna wannashaaraa man aamana billaahi wal yaumil akhiri wa amila shaalihan falaa khaufun alaihim wa laahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin (pelihat bintang) dan orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan mengerjakan perbuatan baik; sebab itu mereka tidak merasa ketakutan dan tidak menanggung duka cita. (5 Al Madiah 69), dan dikuatkan lagi oleh 2 Al Baqarah 62.

Hari ditiup sangkakala

Wa huwalladzii khalaqas samaawaati wal ardho bil haq wa yauma yaquulu kun fayakuun qahluhul haq wa luhul mulku yauma yunfakhun fishahuur aalimul qhaibi wasysyahaadah wahuwal hakumul khabiir. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan se-isinya. Dan Tuhan mengatakan jadilah! lalu jadi. Dan Tuhan itu yang benar, dan Dialah yang mempunyai kekuasaan (hak penuh) di hari sangkakala ditiup, mengetahui segala yang tersembunyipun dan yang terang, dan Dia yang Adil Bijaksana dan Maha tahu. (6 Al An Am 73)

Kalimah Allah sempurna

Wa tammat kalimatu rabbika shiqaw wa adlaa laamubaddila likalimaati wa huwas-samii’ ul aliim. Dan telah sempurna Kalimah Tuhanmu dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah Kalimah-KalimahNya, dan Dialah yang mendengar yang mengetahui. (6 Al An Am 115)

Kerajaan Allah

Allaahulladzii rafa’assamaawaati biqhairi amadin taraunahaa ssumas tawaa alal arsyi wa sakhkharasysyamsa wa qomar, kuluyazrii liazolim musammaa yudabbirul amra yufashillul aayati la’allakum biliqaai rabbikum tuuqnuun.

Allah-lah yang meninggikan langit dengan tidak bertiang yang kamu lihat Dia berkuasa, kemudian Ia bersemayam atas arasy (takhta), dan Ia telah mengadakan matahari dan bulan, tiap-tiap satu berjalan menurut batas yang ditentukan, Ia atur semua urusan, Ia terangkan ayat-ayatNya supaya kamu yakin kepada pertemuan dengan Tuhan kamu. (13 Ar Ra’d 2), 32 As Sajadah 4, 7 Al Araf 54 dan 10 Yunus 3.

Taat tiap-tiap unsur

Huwal awwalu wal aakhiru wazhaahiru wal baathinu wa huwa bikuli syaiin alim.

Ia-lah yang awal dan yang akhir, yang zhahir dan yang bathin, dan Ia mengetahuinya tiap-tiap sesuatu (57 Al Hadid 3).

Ditunjang dengan Hadist Nabi Muhammad: “Isa faa Innahu Rohullah wa Kallmatuhu” Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Kalam (Firman) Allah.

Bagaimana keselamatan

Wa maakaana linafsin antumina illaa biidznillaah wa yaj’alurrijsa alalladziina laa yadiluun. Dan tidaklah seseorang akan beriman, melainkan dengan izin Allah, dan Ia adakan siksaan atas mereka yang tidak mau berpikir. (10 Yunus 100), 7 A1 Araf 178, 13 AR Ra’d 27.

Kasih sayang dengan Rohul kudus

Izqallallahu yaa’iysabna maryam zkurni’mati alaika wa ala walidatika iz ayatuqa biruhhi qudussi tukallimu nassa fi makhdi wa khahlal wa iz alamtuqa qitabbaa wal hikmatta watarotaa wal injila wa iz tahluqu minatiyni khayati toyri bizini fatanfuhuu fiha fatakunu tuiro biizini watubiul akmaha wal abroha biizini wa izmukhrihuumauta biizini wa izkfaftu bani isro’iyl anka izjiytahum bibayinati faqalalazina kafaru minhum inhaza illa sikhruu mubiin.

Ketika Allah mengatakan: “Hai Isa anak Maryam! Ingatlah karuniaKu kepada engkau dan ibu engkau, ketika Aku menolong engkau dengan Ruh Suci, dan engkau berkata-kata kepada manusia dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingati pula ketika Aku ajarkan kepada engkau Kitab, hikmat (kebiljaksanaan) , Taurat dan Injil, dan ingat pula ketika engkau membuat bentuk burung dari tanah dengan izinKu, kemudian engkau hembuskan kedalamnya, lalu ia menjadi burung dengan izinKu, dan engkau sembuhkan orang-orang buta dan orang yang berpenyakit lepra dengan izinKu, dan ingati pula ketika engkau menghidupkan orang mati dengan izinKu, dan Aku tahan anak-anak Israel menentang engkau (hendak membinasakan) ketika engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterang an yang jelas, lalu orang-orang yang tidak percaya diantara mereka mengatakan: Ini dari sihir yang terang” (5 Al Madlah 110).

Hadist Nabi Muhammad : “Barang siapa menutupi kebaikan seseorang, maka kelak aibnya di hari kiamat akan ditutup oleh Allah. Kedatangan Isa Almasih yang kedua kalinya dan menjadi hakim yang paling adil”. Dikuatkan oleh hadist Bukhari dari Abu Hurairah didalam jilid II halaman 258 demikian bunyinya: Kaifa antum idzalabna Maryam flkum wa imaamukum minkum. Bagaimana halmu apabila ibnu Maryam (Isa) turun (datang) dan Imam dari pada kamu. Juga ditunjang oleh hadist Musnad Imam Ahmad bin Hambal dalam jilid II halaman 411: Ya syaikumin asya minkum an balaqa Isabna Maryam Imaama Mahdiyn wa hakaman adilan. Dari padamu sekalian hal semua manusia akan bertemu dengan Isa Ibnu Maryam sebagai Imam Mahdi dan Hakim yang paling adil.

Nabi Muhammad sendiri bersumpah dan meyakinkan kedatangan Isa Almasih itu yaitu dalam hadist Muslim Sohib yang pertama halaman 100: Qolla Rosullullohu selawlohu alaihi wasalam, wawlohi Isabnu Maryam hakaman adilan. Demi Allah sesungguhnya bakal datang (turun) Isa Almaslh putra Maryam sebagai Hakim yang adil.

Juga dikuatkan dengan hadist Muslim Jilid I halaman 78: Keselamatan menjadi pengikut Isa Almaslh.

Wasalamu alaikum w. w.

Ev. M. Husaen Andryhah

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: